5Rhythms Nytårsretreat 22/23 på Himmelbjerggård

Lad os fejre nytåret sammen!
Let celebrate the NEW YEAR together!

This Retreat will be guided/taught in English.
For ENGLISH please see below

Jeg glæder mig til igen at invitere til Retreat nytåret over.
Vi vil sige farvel til det gamle, fejre det, vi har indset og helet i det forgangne år og møde det nye, der venter os med åbenhed og tillid.

Lad dig blive omsluttet af fællesskab, sanseligt nærvær, god mad og smuk natur.
De sidste års turbulens har gjort det tydeligt for rigtig mange, at vi har brug for at finde en dyb og endnu mere bevidst kontakt til os selv, vores krop og vores sjæl. Vi har mærket, hvad fællesskabet betyder og hvordan vi for alvor trives.
Vi må lytte endnu mere til det, der kalder på os indefra og vil leves.
Vi må øge omsorgen for os selv, for at vi kan blive så givende og ressourcefuld, som verden har brug for lige nu.
Og vi har brug for at omgive os med ligesindede, for at vi kan lytte og forstå os selv endnu bedre.
Ritualer og den bevidste opmærksomhed på overgangene, som dette retreat tilbyder, er med til at styrke din evne til at lytte til dig selv og håndtere vores omskiftelige tid.
På dette retreat vil du fejre og danse den, du er blevet og det, du gerne vil skabe og opleve i dit liv fremadrettet. 
Det har tidligere deltagere sagt om retreatet:
“Det var simpelthen et hjertegodt og meget vellykket retreat. Jeg bliver så glad indeni og får lys i øjnene, når jeg samler op på mit nytår til venner og familie.”
  “Jeg påskønnede virkelig din måde at åbne gruppen på, ved det første info møde. Dine intentioner var respektfulde og måden du udtrykte dig på fik i hvert fald mig (og garanteret også resten af flokken) til at føle sig både velkommen, hjemme og total ligeværdig, samt ligestillet med både dig som leder og gruppe, Bare dejligt.”
“Tusind tak for at invitere, sætte rammer, guide og DJ´e os igennem så mange gode og dybe danse med en bred vifte af velvalgt musik. Jeg synes, at du formåede at holde en suveræn balance i din guidening ind i individuel dans, partnerdans og gruppedans. Det samme ift snak fra dig og rammerne for snak for os dansere i de små grupper.”
“TAK for dejlig mad til ALLE måltider!”
Retreatet inkluderer:
2 overnatninger i selvvalgt kategori;
Enkeltværelse (3stk)
Dobbeltværelse (8 stk)
Sovesal (6 pladser)
Hjemmeboende (4 pladser)
Alle måltider (økologiske og tilberedt fra bunden. Alice laver maden til os.)
3 retters økologisk Nytårsmenu (Jeg er i dialog med Gorm fra Madselskabet i Silkeborg (Madselskabetsilkeborg.dk)
snacks, te og kaffe.
Undervisning i Himmelsalen med plads til 30 deltagere.
Pris:
For undervisning og fuld forplejning 2900 kr  EARLY BIRD
Efter 15. november 3250 kr
Derudover: overnatning to nætter pr. person
Enkeltværelse: 1300 kr
Dobbeltværelse: 950 kr 
Sovesal:  650 kr (madrasser/ gæstesenge forefindes)
Hjemmeboende: 350kr
Der er bad og toilet til deling på hver etage.
Ikke inkluderet i prisen: Linned og håndklæder, drikkevarer udover vand og kaffe/te
Hvis du vil have drinks eller alkohol under dit ophold, bedes du selv medbringe dette.
Vi ønsker at skabe en atmosfære af fordybelse, så vi opfordrer til at behandle alkohol med omhu.
Tilmelding:
mail til kontakt@lailanissen.dk.
Hvis du gerne vil dele værelse med en specifik deltager, så noter dette i mailen. 
OBS: Hvis du tilmelder flere end dig selv, bedes du oplyse fulde navn og kontaktinfo på alle dem du tilmelder.
Oplys gerne i din tilmelding, om du er vegetar eller spiser kød.
Vi kan desværre ikke tilbyde vegansk mad eller særlige diæter.
 
Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte Laila på 22 25 42 43.
Sted: HImmelbjerggården, Himmelbjervej 11, 8680 Ry
www.himmelbjerggaarden.com
PRAKTISK
Retreatet er røgfrit. Medbring behageligt tøj afstemt årstiden, som du frit kan bevæge dig i, gerne flere lag, en flaske til vand, samt hjemmesko.
Vi bor og spiser i bygningen Gammelgård, men danser i hovedhusets Himmelsal. Der er små 75 m at gå.
Medbring notesbog og gerne et tæppe. Vi danser i bare tæer eller indendørs sko. 
For at vi i fællesskab kan få et velfungerende retreat, vil du blive bedt om at tage en opvaske-tjans i løbet af de dage vi er sammen. 
 
BETINGELSER
I tilfælde af afbud indtil senest 14 dage før retreat-start tilbagebetales det indbetalte beløb minus et administrationsgebyr på 500 kr.
Ved afbud senere end 14 dage før retreat-start, refunderes det indbetalte beløb ikke. Pladsen kan dog gives til en anden. Giv i så fald besked på kontakt@lailanissen.dk.
Måtte det uventede ske, at retreatet aflyses af Laila W. Nissen tilbagebetales det fulde indbetalte beløb.
Deltagelse på retreatet er på eget ansvar, hvad angår både ophold og undervisning. Laila W. Nissen fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med sygdom, skader m.m.. Deltagerne rådes til at tegne rejse- og ulykkesforsikring.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.
PROGRAM (der tages forbehold for mulige ændringer)

fredag 30.12.

Kl. 13.00-14.00:  Ankomst, indkvartering

Kl. 14.00-14.30: Praktiske informationer og te, kaffe, snacks

Kl. 15.00-18.00: 5 Rhythms dans

Kl. 18.30-19.30:  Aftensmad

Kl. 20.00-21.45: 5 Rhythms dans

Lørdag 31.12.

Kl. 08.00-09.00:  Morgenmad

Kl. 9.30-12.00:  5 Rhythms dans

Kl. 12.30-13.30:  Frokost/Lunch

Kl. 14.00-16.00: 5 Rhythms dans

Kl. 16.00- 18.00:  Fri tid og pyntning af spisesalen og 1 sals stuen

Kl. 18.00-18.30:  Dronningens nytårstale, mere pyntning

Kl. 18.30-21.30: Nytårs aften menu.

Kl. 21.30- 01.00: Dans, Ritual, Samvær omkring bålet.

Lørdag 1.1.2022

Kl. 09-10: Morgenma

Kl. 10.15- 13.30: 5 Rhythms dans

Kl. 14.00-15.00:  Frokost

Kl. 14.00-15.00:  Pakke og rømme værelserne, Farvel, kaffe/the og afgang

Godt Nytår 2023!!

IN ENGLISH:

Let’s celebrate the New Year together!

I look forward to hold space for yet another New Years Retreat.

We will say goodbye to the old, celebrate what we have realized and healed in the past year and face the new that awaits us with openness and trust.

Let yourself be surrounded by community, embodied presence, good food and beautiful nature.

The turbulence of the last few years has made it clear that we need to find a deep and even more conscious connection with ourselves, our body and our soul so we can ride the waves of life with grace. There is a feeling of urgency to surrender even more to what calls us from within and wants to live.

We must increase the care for ourselves so that we can become as giving and resourceful as the world needs right now.

And we need to surround ourselves with like-minded people so that we can listen and understand ourselves even better.

Rituals and the conscious attention to transitions that this retreat offers help strengthen your ability to listen to yourself and deal with our changing times.

In this retreat you will celebrate and dance who you have become and what you would like to create and experience in your life going forward.

This is what previous participants have said about the retreat:

“It was simply a heartwarming and very successful retreat. I feel so happy inside and my eyes light up when I tell my friends and family about the retreat.”

“I really appreciated the way you opened the group, at the first info meeting. Your intentions were respectful and the way you expressed yourself made me (and guaranteed also the rest of the group) feel both welcome, at home and total equal, as well as equal to both you as a leader and the group, really nice.”

“Thank you so much for inviting, framing, guiding and DJ’ing us through so many good and deep dances with a wide range of well-chosen music. I think you managed to maintain a superb balance in your guidance into individual dance, partner dance and group dance. The same in terms of teachings from you and the framework for share for us dancers in the small groups.”

“THANK YOU for lovely food for ALL meals!”

The retreat includes:

2 nights in self-selected category;

Single room (3pcs)

Double room (8 pcs)

Dormitory (6 places)

Homestay (4 places)

All meals (organic and prepared from scratch. Alice cooks for us.)

3-course organic New Year’s menu

snacks, tea and coffee.

Teaching in Himmelsalen with room for 28 participants.

Price:

For tuition and full board DKK 2900 EARLY BIRD

After 15 November DKK 3,250

In addition: accommodation two nights per person

Single room: DKK 1300

Double room: DKK 950

Dormitory: DKK 650 (mattresses/guest beds available)

Living at home: DKK 350
Bathrooms are shared on each floor.

Not included in the price: Linen and towels, drinks other than water and coffee/tea

If you want to have drinks or alcohol during your stay, please bring this yourself.

We want to create an atmosphere of immersion, so we encourage handling alcohol with care.

Registration:

mail to kontakt@lailanissen.dk.

If you would like to share a room with a specific participant, please note this in the email.

NOTE: If you register more than yourself, please provide the full name and contact information of all those you register.

Please state in your registration whether you are a vegetarian or eat meat.

Unfortunately, we cannot offer vegan food or special diets.

If you have any questions, you can also contact Laila on 22 25 42 43.

Location: HImmelbjerggården, Himmelbjervej 11, 8680 Ry

www.himmelbjerggaarden.com

PRACTICAL

The retreat is non-smoking. Bring comfortable clothes for the season in which you can move freely, preferably several layers, a bottle of water, and slippers.

We live and eat in the Gammelgård building, but dance in the Himmelsal of the main house. There is a short walk ….75 m to go.

Bring a notebook and preferably a blanket. We dance in bare toes or indoor shoes.

In order for us to have a well-functioning retreat together, you will be asked to help 1x washing up after a meal during your stay.

Cancellation Policy

In the event of your cancellation up to 14 days before the start of the retreat at the latest, the amount paid will be refunded minus an administration fee of DKK 500.

In case of cancellation later than 14 days before the start of the retreat, the amount paid will not be refunded. However, the place can be given to someone else. In that case, notify kontakt@lailanissen.dk.

Should the unexpected happen that the retreat is canceled by Laila W. Nissen, the full amount paid will be refunded.

Participation in the retreat is at your own risk, in terms of both accommodation and teaching. Laila W. Nissen disclaims all responsibility in connection with illness, injuries, etc. Participants are advised to take out travel and accident insurance.

Errors and changes are reserved.

 

 

 

Dato

30 dec 2022 - 01 jan 2023

Tid

All Day

Adresse

Himmelbjerggård
Himmelbjergvej 11, 8680 Ry
Website
https://www.facebook.com/Himmelbjerggaarden
Kategori
Laila Wodtke Nissen - Århus C - Tlf. 22 25 42 43 - kontakt@lailanissen.dk

Copyright © Laila Wodtke Nissen - 2018